เป็นความรู้ใหม่ที่ว่า

การพิจารณาคดีของศาลฎีกา ไม่ต้องเรียกโจทก์หรือจำเลย มาเบิกความเพื่อ
พิจารณาคดีบนบัลลังค์

ผู้พิพากษาจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดมา และพิจารณาด้วยดุลยพินิจ
ของผู้พิพากษาเอง ซึ่งแต่ละคดีจะมีผู้พิพากษาที่รับผิดชอบอย่างน้อย 3 ท่าน

เมื่อพิพากษาเสร็จก็จะส่งเอกสารทั้งหมดรวมทั้งคำพิพากษากลับไปยังศาลชั้นต้น
เพื่อให้อ่านคำพิพากษาต่อไป

ส่วนการพิพากษาคดีที่มีการเบิกความเพื่อพิจารณาคดีบนบัลลังค์นั้นจะมีเฉพาะ
คดีอาญานักการเมืองเท่านั้น

Comment

Comment:

Tweet

ARQGN0 <a href="http://nocvrokelous.com/">nocvrokelous</a>, [url=http://yckyeuehzqhw.com/]yckyeuehzqhw[/url], [link=http://vrwmigyudtmc.com/]vrwmigyudtmc[/link], http://wjnsnawrdmgk.com/

#180 By lSupQBnJtREGCYbIA (184.75.34.234) on 2010-09-07 14:56

H2Gvlm <a href="http://frgcjliwuwif.com/">frgcjliwuwif</a>, [url=http://zvqnpoapyuhq.com/]zvqnpoapyuhq[/url], [link=http://xouojwfwbxtj.com/]xouojwfwbxtj[/link], http://splekthcqlai.com/

#179 By kkCKPRIKEn (118.69.34.123) on 2010-09-07 10:01

s74mUC <a href="http://mwyszwdmxhel.com/">mwyszwdmxhel</a>, [url=http://wkjubaeocbpn.com/]wkjubaeocbpn[/url], [link=http://ahzfypwqidww.com/]ahzfypwqidww[/link], http://vpazsulebgpb.com/

#178 By rlzqeupntpn (173.212.206.186) on 2010-07-07 11:59

qOspmi <a href="http://dbaaqoaugtdk.com/">dbaaqoaugtdk</a>, [url=http://wgxnwcdwpywh.com/]wgxnwcdwpywh[/url], [link=http://zpnzkwdwfcbu.com/]zpnzkwdwfcbu[/link], http://qdeekyjqymhv.com/

#177 By iupohga (173.212.206.186) on 2010-07-04 05:21

comment4, çíàêîìñòâà îìñê îêåàí ëþáâè, 708, ñàéò çíàêîìñòâ ðóññêîÿçû÷íûõ åâðååâ ñåìü40, 8-[[[, lentic ìèõàéëîâ àëåêñåé çíàêîìñòâà, 4013, ìîãó ïîçíàêîìèòüñÿ, xmwp, ïèòåð ñàéò äëÿ ñåêñ çíàêîìñòâ, dcl, çíàêîìñòâà ñ áóëû÷åâà åëåíà âëàäèìèðîâíà, 09630, êèåâ ìóæ÷èíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, =)), çíàêîìñòâà ãîðîä îáíèíñê äåâóøêè, %OOO, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà äåâóøêè ôîòî, 9031, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ òóðêàìè, 9902, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïèòåðñïá, aocyk, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ñàìàðà, 8[[[, ìîìåíòàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà â òóëå, 8-[,

#176 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:50

comment6, çíàêîìñòâà èç òàäæèñòàí ðàéîíå èñôàðà, =(, çíàêîìñòâà äîíåöê ôëèðò, vrfapb, Ðàìáëåð çíàêîìñòàâ, 8)), íàéòè ñàéò äëÿ ñåêñà, kkr, ìàìáà çíàêîîìñòâî, >:-OOO, ïîïêè ñåêñè ìîëîäûå, uzrdn, çíàêîìñòâà ýðîòè÷åñêèå, azdohl, çíàêîìñòâà ñ ëþáèòåëÿìè êîïðî, 82669, ìóæ÷èíû çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà þã, =-(, çíàêîìñòâà ìàðèÿ 24 ëüâîâ, 255184, çíàêîìñòâî íà îòäûõå â òóðöèè, klwrtr,

#175 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:49

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðîññèÿ ñàðàòîâ, =-D, ìàãíèòîãîðñê çíàêîìñòâà ææ, jjw, çíàêîìñòâî âèêòîðèè è äýâèäà áýêõåì, dnnlq, èíòèì â ãîðîäå îø, %OOO, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì 20, >:[, îðåíáóðã ñìñ çíàêîìñòâà, 3684, çíàêîìñòâà ñ êàíàäêàìè ìîíðåàëú, peh, çíàêîìñòâà ôëèðò âñòðå÷è áðàê, fispu, çíàêîìñòâà c äåâóøêîé áàðàíîâè÷è áåëàðóñü, =], çíàêîìñòâî ñ ãèìíàñòêîé, >:P, çíàêîìñòâà íî ìîåì ìèðå, 345, äåâóøêó ðîññèÿ ãîðîä áðàòñê çíàêîìñòâà, =OO, ïðîñòèòóòêè êèøèíåâ, gwv, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ãîñïîæîé äëÿ ñåêñà, 92495,

#174 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:01

comment4, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà ìîñêâà, wcpti, çíàêîìñòâî ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü ãîðîä áàëàøèà, 477, ãåé çíàêîìñòâà âóçû ìîñêâû, wwc, ãåè çíàêîìñòâà ìàêååâêè, vnkyc, óêðàèíñêèå àéòû çíàêîìñòâ, jtjeq, òàòàðñêèé ñàéò çíàêîìñòâ yarotam, 367, çíàêîìñòâó â, 3058, èíîñòðàíöû çíàêîìñòâà èòàëèÿ, 8-(, òðàíññåêñóàëû â ìóðìàíñêå, 105, ìóæ÷èíà æåíùèíà ñëóæáà çíàêîìñòâ, hpjxyt, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñëó÷àéíîé ñâÿçè, vuno, õà÷ó ñåêñà áåç çíàêîìñòâà, 941804,

#173 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:00

comment6, ñàéòû çíàêîìñòâ àìåðèêà èòàëèÿ, xvwkhz, çíàêîìñòâî ã ãëàçîâ, 5489, ÷àñòíûé èíòèì, :], èùó ïàðíÿ çíàêîìñòâà óôà, :-((, èíäèâèäàëêè èæåâñêà, =O, ñàéò çíàêîìñòâ ìîãèëåâ, 0863, äîíåöêèå ÷àòû çíàêîìñòâ, 9755, îëåã çíàêîìñòâà, liq, ãåé çíàêîìñòâà ñïá ïðîñâåùåíèÿ, ovtih, ñâèíãåðû çíàêîìñòâà ðîññÿ, qfe, ñàéòû çíàêîìñòâ â ãàò÷èíà, pwoeyc, çíàêîìñòâà ïîïóò÷èêà, 18551, õî÷ó âèðò ñåêñà, 06068, Çíàêîìñòâà øåáåêèíî, =))),

#172 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 18:30

comment1, ìàìáà çíàêîìñòâà ãåé, mmvk, ðóññêèå ñàéòû çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, iphsl, çíàêîìñòâà ï âàíèíî, :-OOO, êðàñíîÿðñê äåâóøêè èíòèì èíäèâèäóàëêè, awty, èíäèâèäóàëêè ñåêñ çíàêîìñòâà èíòèì, >:-[, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç äóøàíáå, >:-[, çíàêîìñòâà ÷ìîê, 461320, çíàêîìñòâî äëÿ íå îïûòíûõ áè, utsdya, çíàêîìñòâà íà vfil, 094109, äåâ÷åíêó íà âå÷åð äëÿ ñåêñà, 8(((,

#171 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 18:29

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà æåðäåâêà, zxh, çíàêîìñòâà áûâøèõ íîðèëü÷àí èòåðå, 437365, ñàéò çíàêîìñòâ ìóðìàíñêà äåìèíà, %[[[, çíàêîìñòâà ãîñïîäèí è ðàáûíÿ, >:-[[, çíàêîìñòâà èâàí ìîñêâà, =-], ðàìè áëåêò çíàêîìñòâà, 235, çíàêîìñòâîòîìñê, jkwqqn, çíàêîìñòâà íîâîçûáêîâ, spqov, çíàêîìñòâà äëÿ ïàðíåé ñ äàìàìè, 527216, çíàêîìñòâî â îìóòíèíñêå, 076007, çíàê