เป็นความรู้ใหม่ที่ว่า

การพิจารณาคดีของศาลฎีกา ไม่ต้องเรียกโจทก์หรือจำเลย มาเบิกความเพื่อ
พิจารณาคดีบนบัลลังค์

ผู้พิพากษาจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดมา และพิจารณาด้วยดุลยพินิจ
ของผู้พิพากษาเอง ซึ่งแต่ละคดีจะมีผู้พิพากษาที่รับผิดชอบอย่างน้อย 3 ท่าน

เมื่อพิพากษาเสร็จก็จะส่งเอกสารทั้งหมดรวมทั้งคำพิพากษากลับไปยังศาลชั้นต้น
เพื่อให้อ่านคำพิพากษาต่อไป

ส่วนการพิพากษาคดีที่มีการเบิกความเพื่อพิจารณาคดีบนบัลลังค์นั้นจะมีเฉพาะ
คดีอาญานักการเมืองเท่านั้น

Comment

Comment:

Tweet

ARQGN0 <a href="http://nocvrokelous.com/">nocvrokelous</a>, [url=http://yckyeuehzqhw.com/]yckyeuehzqhw[/url], [link=http://vrwmigyudtmc.com/]vrwmigyudtmc[/link], http://wjnsnawrdmgk.com/

#180 By lSupQBnJtREGCYbIA (184.75.34.234) on 2010-09-07 14:56

H2Gvlm <a href="http://frgcjliwuwif.com/">frgcjliwuwif</a>, [url=http://zvqnpoapyuhq.com/]zvqnpoapyuhq[/url], [link=http://xouojwfwbxtj.com/]xouojwfwbxtj[/link], http://splekthcqlai.com/

#179 By kkCKPRIKEn (118.69.34.123) on 2010-09-07 10:01

s74mUC <a href="http://mwyszwdmxhel.com/">mwyszwdmxhel</a>, [url=http://wkjubaeocbpn.com/]wkjubaeocbpn[/url], [link=http://ahzfypwqidww.com/]ahzfypwqidww[/link], http://vpazsulebgpb.com/

#178 By rlzqeupntpn (173.212.206.186) on 2010-07-07 11:59

qOspmi <a href="http://dbaaqoaugtdk.com/">dbaaqoaugtdk</a>, [url=http://wgxnwcdwpywh.com/]wgxnwcdwpywh[/url], [link=http://zpnzkwdwfcbu.com/]zpnzkwdwfcbu[/link], http://qdeekyjqymhv.com/

#177 By iupohga (173.212.206.186) on 2010-07-04 05:21

comment4, çíàêîìñòâà îìñê îêåàí ëþáâè, 708, ñàéò çíàêîìñòâ ðóññêîÿçû÷íûõ åâðååâ ñåìü40, 8-[[[, lentic ìèõàéëîâ àëåêñåé çíàêîìñòâà, 4013, ìîãó ïîçíàêîìèòüñÿ, xmwp, ïèòåð ñàéò äëÿ ñåêñ çíàêîìñòâ, dcl, çíàêîìñòâà ñ áóëû÷åâà åëåíà âëàäèìèðîâíà, 09630, êèåâ ìóæ÷èíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, =)), çíàêîìñòâà ãîðîä îáíèíñê äåâóøêè, %OOO, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà äåâóøêè ôîòî, 9031, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ òóðêàìè, 9902, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïèòåðñïá, aocyk, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ñàìàðà, 8[[[, ìîìåíòàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà â òóëå, 8-[,

#176 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:50

comment6, çíàêîìñòâà èç òàäæèñòàí ðàéîíå èñôàðà, =(, çíàêîìñòâà äîíåöê ôëèðò, vrfapb, Ðàìáëåð çíàêîìñòàâ, 8)), íàéòè ñàéò äëÿ ñåêñà, kkr, ìàìáà çíàêîîìñòâî, >:-OOO, ïîïêè ñåêñè ìîëîäûå, uzrdn, çíàêîìñòâà ýðîòè÷åñêèå, azdohl, çíàêîìñòâà ñ ëþáèòåëÿìè êîïðî, 82669, ìóæ÷èíû çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà þã, =-(, çíàêîìñòâà ìàðèÿ 24 ëüâîâ, 255184, çíàêîìñòâî íà îòäûõå â òóðöèè, klwrtr,

#175 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:49

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðîññèÿ ñàðàòîâ, =-D, ìàãíèòîãîðñê çíàêîìñòâà ææ, jjw, çíàêîìñòâî âèêòîðèè è äýâèäà áýêõåì, dnnlq, èíòèì â ãîðîäå îø, %OOO, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì 20, >:[, îðåíáóðã ñìñ çíàêîìñòâà, 3684, çíàêîìñòâà ñ êàíàäêàìè ìîíðåàëú, peh, çíàêîìñòâà ôëèðò âñòðå÷è áðàê, fispu, çíàêîìñòâà c äåâóøêîé áàðàíîâè÷è áåëàðóñü, =], çíàêîìñòâî ñ ãèìíàñòêîé, >:P, çíàêîìñòâà íî ìîåì ìèðå, 345, äåâóøêó ðîññèÿ ãîðîä áðàòñê çíàêîìñòâà, =OO, ïðîñòèòóòêè êèøèíåâ, gwv, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ãîñïîæîé äëÿ ñåêñà, 92495,

#174 By