การ config ip ใน ubuntu server

posted on 26 Jun 2008 16:08 by wanrat in ubuntu

หลังจากทำการ install ubuntu server เสร็จแล้ว ให้ login เข้าระบบโดยใช้ username และ password ที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนติดตั้ง

 ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำสั่ง config ที่ใช้

 - หากต้องการเปลี่ยนชื่อ host ก็ให้พิมพ์ว่า

   $ sudo vi /etc/hostname  แล้วไปเปลี่ยนค่าในนั้น
-------------------------------------------------------------------------------

 

- ทำการ config ip address โดยพิมพ์ว่า

  $ ifconfig -a    <------  เพื่อดูว่ามี interface อะไรอยู่บ้าง
  $ sudo ifconfig eth0 192.168.0.1/24  หรือ sudo ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0

 แต่วิธีนี้เมื่อ reboot เครื่องใหม่ค่าที่ตั้งไว้จะหายไป ให้กำหนดค่าไว้ในไฟล์เลยก็ได้โดยใช้คำสั่งดังนี้

  $ sudo vi /etc/network/interface  แล้วใส่ค่า ip ในไฟล์ดังกล่างดังนี้

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 202.129.16.26
netmask 255.255.255.192
network 202.129.16.0
broadcast 202.129.16.63
gateway 202.129.16.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 61.19.245.51 61.19.245.52 

 ------------------------------------------------------------------------------

หลังจากนั้นให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อ restart network

/etc/init.d/networking restart 

edit @ 25 Jun 2009 16:37:18 by หนูหนึ่งตัว

edit @ 26 Nov 2009 11:20:43 by หนูหนึ่งตัว

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (64.233.173.175|202.137.132.14, 64.233.173.175) on 2015-03-23 09:46

ใช้ WinSCP ผ่าน SSH port เข้าไปแก้ Config ที่
/etc/network/interface ง่ายอีกทางครับ
แล้วค่อย Run คำสั่ง
/etc/init.d/networking restart
ที่ server

#1 By vvx (118.173.235.192) on 2010-04-02 16:51