decision

เป็นความรู้ใหม่ที่ว่า

การพิจารณาคดีของศาลฎีกา ไม่ต้องเรียกโจทก์หรือจำเลย มาเบิกความเพื่อ
พิจารณาคดีบนบัลลังค์

ผู้พิพากษาจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดมา และพิจารณาด้วยดุลยพินิจ
ของผู้พิพากษาเอง ซึ่งแต่ละคดีจะมีผู้พิพากษาที่รับผิดชอบอย่างน้อย 3 ท่าน

เมื่อพิพากษาเสร็จก็จะส่งเอกสารทั้งหมดรวมทั้งคำพิพากษากลับไปยังศาลชั้นต้น
เพื่อให้อ่านคำพิพากษาต่อไป

ส่วนการพิพากษาคดีที่มีการเบิกความเพื่อพิจารณาคดีบนบัลลังค์นั้นจะมีเฉพาะ
คดีอาญานักการเมืองเท่านั้น