howto

1.  ตั้งเวลาเครื่องให้ตรงกับเวลาสากลด้วยคำสั่งดังนี้
     $ sudo ntpdate pool.ntp.org

2.  ทำการอัพเดท patch และเวอร์ชั่นของโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง
     $ sudo apt-get update
     แล้วตามด้วย
     $ sudo apt-get upgrade
     แล้วตามด้วย
     $ sudo apt-get dist-upgrade

3.  ติดตั้งการแสดงผลภาษาไทยด้วยคำัสั่ง
     $ sudo apt-get install language-pack-th

4.  ถ้าต้องการทำให้เป็น ssh server ให้ติดตั้งโปรแกรม sshd เพิ่ม ด้วยคำสั่ง
     $ sudo apt-get install openssh-server

5.  สามารถเปลี่ยน Source list สำหรับ Update และ Upgrade ตัว Ubuntu เป็น Mirror Site ในประเทศไทยได้โดยเข้าไปที่  http://mirror.ku.ac.th  แล้ว copy source list ไว้ แล้วนำมาใส่ในคำสั่ง
     $ sudo wget http://mirror1.ku.ac.th/apt-ubuntu/8.04/sources.list

     วิธีนี้ควร Backup Source list ของเดิมไว้ก่อนเผื่อกรณี mirror site ในเมืองไทยเกิด down

edit @ 23 Jun 2009 13:27:15 by หนูหนึ่งตัว

edit @ 23 Jun 2009 13:30:51 by หนูหนึ่งตัว

การ config ip ใน ubuntu server

posted on 26 Jun 2008 16:08 by wanrat in ubuntu

หลังจากทำการ install ubuntu server เสร็จแล้ว ให้ login เข้าระบบโดยใช้ username และ password ที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนติดตั้ง

 ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำสั่ง config ที่ใช้

 - หากต้องการเปลี่ยนชื่อ host ก็ให้พิมพ์ว่า

   $ sudo vi /etc/hostname  แล้วไปเปลี่ยนค่าในนั้น
-------------------------------------------------------------------------------

 

- ทำการ config ip address โดยพิมพ์ว่า

  $ ifconfig -a    <------  เพื่อดูว่ามี interface อะไรอยู่บ้าง
  $ sudo ifconfig eth0 192.168.0.1/24  หรือ sudo ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0

 แต่วิธีนี้เมื่อ reboot เครื่องใหม่ค่าที่ตั้งไว้จะหายไป ให้กำหนดค่าไว้ในไฟล์เลยก็ได้โดยใช้คำสั่งดังนี้

  $ sudo vi /etc/network/interface  แล้วใส่ค่า ip ในไฟล์ดังกล่างดังนี้

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 202.129.16.26
netmask 255.255.255.192
network 202.129.16.0
broadcast 202.129.16.63
gateway 202.129.16.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 61.19.245.51 61.19.245.52 

 ------------------------------------------------------------------------------

หลังจากนั้นให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อ restart network

/etc/init.d/networking restart 

edit @ 25 Jun 2009 16:37:18 by หนูหนึ่งตัว

edit @ 26 Nov 2009 11:20:43 by หนูหนึ่งตัว

การใช้ vi

posted on 04 Jun 2008 14:58 by wanrat in ubuntu

vi เป็น text editor พื้นฐานที่มีมาให้กับ Linux (ไม่แน่ใจว่าทุกดิสโทรหรือเปล่า)  มีคำสั่งในการใช้งานเยอะเหมือนกัน เลยหาชุดคำสั่งมาแปะไว้ กันลืม 

 

Command Mode : 

Key ความหมาย / ผลการใช้
h เลื่อน cursor ไปทางซ้ายทีละตัวอักษร
j เลื่อน cursor ลง 1 บรรทัด
k เลื่อน cursor ขึ้น 1 บรรทัด
l (แอล) เลื่อน cursor ไปทางฃวาทีละตัวอักษร
w เลื่อน cursor ไปทางฃวาทีละคำ
b เลื่อน cursor ไปทางซ้ายทีละคำ
$ เลื่อน cursor ไปท้ายบรรทัด
0 (ศูนย์) เลื่อน cursor ไปต้นบรรทัด
nG ไปยังบรรทัดที่ n หากไม่ใส่ n จะไปบรรทัดสุดท้าย
Ctrl+f เลื่อนหน้าจอไปข้างหน้า (เลื่อนลง) ทีละหน้า
Ctrl+b เลื่อนหน้าจอถอยหลัง (เลื่อนขึ้น) ทีละหน้า
Ctrl+d เลื่อนหน้าจอไปข้างหน้า (เลื่อนลง) ทีละครึ่งหน้าจอ
Ctrl+u เลื่อนหน้าจอถอยหลัง (เลื่อนขึ้น) ทีละครึ่งหน้าจอ
Ctrl+L Refresh หน้าจอ
[[ ไปยังต้นไฟล์
]] ไปยังท้ายไฟล์
yy Copy ข้อความทั้งบรรทัด
yw Copy ข้อความทั้งคำ
yG Copy ถึงท้ายไฟล์
y$ Copy ถึงท้ายบรรทัด
p (เล็ก) Paste หลัง cursor
P (ใหญ่) Paste หน้า cursor
cw พิมพ์ทับทีละ word
c$ พิมพ์ทับจนถึงท้ายบรรทัด
cG พิมพ์ทับจนถึงท้ายไฟล์
r พิมพ์ทับทีละ 1 ตัว
R พิมพ์ทับจนกว่าจะกด Esc
u Undo การกระทำครั้งล่าสุด
x (เล็ก) ลบตรง cursor
X (ใหญ่) ลบหน้า cursor
dw ลบคำ
dd ลบทั้งบรรทัด
d$ ลบจากตำแหน่ง cursor จนท้ายบรรทัด
d0 (ดีศูนย์) ลบจากตำแหน่ง cursor จนต้นบรรทัด
dG ลบจากตำแหน่ง cursor จนท้ายไฟล์

Insert Mode

ey ความหมาย / ผลการใช้
a เพิ่มข้อมูลต่อจาก cursor
A เพิ่มข้อมูลต่อจากท้ายบรรทัด
i เพิ่มข้อมูลหน้า cursor
I (ไอใหญ่) เพิ่มข้อมูลที่ต้นบรรทัด
o (โอเล็ก) แทรกบรรทัดด้านล่าง cursor
O (โอใหญ่) แทรกบรรทัดด้านบน cursor

Last Line Mode

Key ความหมาย / ผลการใช้
:q ออกจากโปรแกรม
:w บันทึก
:wq บันทึกแล้วออกจากโปรแกรม
:w! filename บันทึกไฟล์ทับ filename
:e! filename open filename
:/string ค้นหาข้อความที่ต้องการ โดย string คือข้อความที่ต้องการ
:help ดูคำสั่งต่างๆ
:set nu แสดงหมายเลขบรรทัด
:set nonu ไม่แสดงหมายเลขบรรทัด
:set window=20 กำหนดขนาดหน้าต่างของ vi กรณีนี้กำหนดเป็น 20 บรรทัด
:set all

ตรวจสอบค่าของ option หลังคำสั่ง set ทั้งหมดที่มีอยู่

 

อ้างอิง : http://gotoknow.org/blog/joezine/55294 

เพิ่งเริ่มมาจับ Linux : Ubuntu เรียกได้ว่าเป็นผู้ใช้มือใหม่หมาดๆ ลองติดตั้งแบบ text mode และไม่ลง application อะไรเลย นับได้ว่าเริ่มจากศูนย์กันทีเดียว  ทีนี้พอเจอปัญหาก็หาเอาจากคัมภีร์ google นี่แหละช่วยได้มาก (ถือซะว่าทุกปัญหาที่เราเจอ คนอื่นก็เจอมาก่อนแล้ว)

 เริ่มจากการแก้ปัญหาไม่สามารถใช้ eth0 ได้เมื่ิอเปลี่ยน Network Card ใน Ubuntu กันก่อนเลยละกัน

----------------------------------------

Network Card ที่ udev ใน ubuntu ตรวจสอบได้จะถูกบันทึกไว้ที่ /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules (ไม่มี /etc/iftab ต่อไป) ถ้าเปลี่ยน Network Card ตัวใหม่จะถูกเพิ่มต่อท้าย ให้เปลี่ยนตัวที่เพิ่มขึ้นมาเป็น eth0 (หรือ Interface อื่น) และลบบรรทัดที่มี MAC address เดิมทิ้ง และทำการ reboot ใหม่

 อ้างอิงจาก : http://www.narudom.com/wordpress/?p=8

--------------------------------------- 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื้อ UPS

ขนาดกำลังไฟฟ้า (VA) ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวใช้เป็นเท่าไร?

ขนาดกำลังไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ จะต้องไม่สูงกว่ากำลังไฟฟ้าที่ UPS สามารถจ่ายได้ เช่น คอมพิวเตอร์ และจอสี 17 นิ้ว ใช้กำลังไฟประมาณ 300 VA ดังนั้น ควรเลือกใช้ UPS ขนาดกำลังไฟ 300 VA ขึ้นไป

 

ต้องการให้ UPS จ่ายพลังงานสำรองได้นานเท่าไร? (Backup Time)

โดยทั่วไป Backup Time จะมีความสัมพันธ์กับขนาดกำลังไฟฟ้าของ UPS และขนาดกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น UPS ขนาด 350 - 500 VA ซึ่งใช้แบตเตอรี่ 7 Ah จะสามารถจ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์ และจอสี 15 นิ้ว 1 จอ ได้นาน 15 - 30 นาที และหากเป็น UPS ที่ใช้แบตเตอรี่ชนิด High-Rate จะสามารถสำรองไฟฟ้าได้ 25 - 40 นาทีเลยทีเดียว (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน)

 

มีซอฟต์แวร์พิเศษหรือไม่?

ซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับ UPS นี้มีไว้เพื่อตรวจสอบสภาวะทางไฟฟ้าและการทำงานของ UPS โดยการสื่อสารระหว่าง UPS กับคอมพิวเตอร์ จะมีสายข้อมูลเชื่อมต่อกัน โดยทั่วไป ผู้ใช้มักไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องซอฟต์แวร์พิเศษนี้ เพราะอาจจะไม่ทราบถึงประโยชน์ ดังนั้น จะขอยกตัวอย่าง เช่น กรณีเกิดไฟดับเป็นระยะเวลานานจนพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ของ UPS หมด โดยที่ไม่สามารถ Shutdown คอมพิวเตอร์ได้ ถ้ามีซอฟต์แวร์พิเศษนี้จะช่วยบันทึกข้อมูลสำคัญไว้ (Auto Save) และทำการ Shutdown คอมพิวเตอร์ของคุณให้ก่อนที่แบตเตอรี่ของ UPS จะหมดลง

 

การคำนวณขนาดของ UPS

การคำนวณขนาดกำลังจ่ายของ UPS ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. ทำรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต่อพ่วงกับระบบ UPS ทั้งหมด เช่น คอมพิวเตอร์, จอ, โมเด็ม, สแกนเนอร์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ
 2. อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะมีป้ายแสดงค่าพิกัดกำลัง (Nameplate) เพื่อระบุถึงแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่ต้องการสำหรับใช้งาน โดยทั่วไปจะอยู่ที่ด้านหลังของเครื่อง
  • ให้คำนวณค่า VA โดยคูณค่า Volt และ Amps เข้าด้วยกัน
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดอาจให้ค่ามาในรูปของพลังงานไฟฟ้าในหน่วยวัตต์ (Watt-W)
   ให้แปลงกลับเป็นค่า VA โดยการคูณค่าวัตต์ด้วย 1.4
 3. รวมค่า VA ของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในรายการที่จะต่อพ่วงกับระบบ UPS
 4. เลือก UPS ที่จะสามารถจ่ายไฟได้พอเพียงต่อระดับค่า VA ของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด

ตัวอย่างการคำนวณ
ต้องการคำนวณขนาดของ UPS ที่สามารถใช้กับ คอมพิวเตอร์ ขนาด 220 V 1.5 A, เครื่องพิมพ์ Inkjet ขนาด 50 Watt และโมเด็ม ขนาด 20 Watt

จากสูตร


จะได้ว่า

  • VA ของคอมพิวเตอร์ ขนาด 220 V 1.5 A = 220 x 1.5 = 330 VA
  • VA ของเครื่องพิมพ์ Inkjet ขนาด 50 Watt = 50 x 1.4 = 70 VA
  • VA ของโมเด็ม ขนาด 20 Watt = 20 x 1.4 = 28 VA
   VA รวม = 330 + 70 + 28 = 428 VA

 • ดังนั้น

  ขนาดของ UPS ที่สามารถต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย คือ 428 VA ขึ้นไป (หรือตรงกับผลิตภัณฑ์ LEONICS UPS รุ่น GREEN, OA Extra 525, ACURA 525 และ ASTRA 525)

หมายเหตุ: โดยทั่วไปหากเลือก UPS ที่มีกำลัง VA เท่ากับค่า VA รวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะนำไปต่อพ่วงทั้งหมด UPS จะจ่ายไฟที่ Full Load และจะทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองได้ประมาณ 5 นาทีเท่านั้น หากต้องการระยะเวลาการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองที่เพิ่มขึ้น ต้องขยายค่า VA ของ UPS หรือเพิ่มจำนวนแบตเตอรี่ให้มากขึ้น

 

อ้างอิง :

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ UPS (line interactive & true on-line)
- การเลือกซื้อ UPS

edit @ 29 Feb 2008 11:26:11 by หนูหนึ่งตัว